Kursbetingelser

Kursbetingelser for EFT Norge

 

 

Det er viktig å lese kursbetingelsene grundig, da påmelding samtidig er aksept av kursbetingelsene.

 

Bindende påmelding

Bindende påmelding skjer skriftlig via påmeldingsskjema på vår hjemmeside.

 

 

Påmeldingsfristen er annonsert for det enkelte kurs. Forutsatt at det er ledig plass, er det mulig å melde seg på helt fram til kursstart. Om ikke annet er opplyst, vil det ved påmelding etter påmeldingsfristen påløpe en tilleggsavgift på 10 % av kursavgiften.


På kurs med begrenset antall plasser, fordeles plassene etter påmeldingstidspunkt.

 

Kursavgiften er spesifisert for det enkelte kurs. Der er det også spesifisert hva som inngår i kursavgiften. EFT Norge tar forbehold om endringer i pris og betalingsbetingelser.

 


 

Tid og sted

Kurssted går fram av omtalen for det enkelte kurs. Nøyaktig kursadresse blir oppgitt den enkelte kursdeltaker om det ikke er offentliggjort i kurskalenderen..


 

Betaling

Betalingsinformasjon er opplyst på samme side som påmelding for det enkelte kurs.  Betaling skjer til EFT Norge sin konto nr. 3628.51.99004. Husk å merke betalingen med eget navn  og adresse.

Om ønskelig, kan  kursavgiften for terapeututdanning  mot et tillegg på 5 prosent av kursavgiften, deles i 10 månedlige avdrag.


EFT Norge tar forbehold om endringer i pris- og betalingsbetingelser for ikke oppstartede kurs. Dette vil likevel ikke få konsekvenser for de som har meldt seg på før en eventuell prisendring er offentliggjort på EFT Norge sin hjemmeside (www.eft.no).


 

Taushetsplikt

Kursdeltakerne har taushetsplikt i forhold til alle personlige forhold som framkommer i forbindelse med undervisning, praktiske demonstrasjoner eller på annen måte.


 

Endringer i studieplan og pensum

EFT Norge kan i løpet av studiet endre pensum og studieplan for å forbedre kurset.

I tillegg kan kursdatoer endres for ikke oppstartede kurs.

Kursdatoer på oppstartede kurs kan endres om vesentlige forhold tilsier dette, og hvis det er flertall for dette blant kursdeltakerne.


Angrerett

Privatpersoner  har etter Angrerettsloven  14 dagers angrerett ved bestilling av tjenester over internett.

Angreretten begynner dagen etter at du har sendt inn påmeldingen.  Du kan lese mer om  angreretten på Forbrukerrådets sider.


I følge Angrerettsloven er vi forpliktet til å gi opplysninger om angrerett. Opplysningene nedenfor gir de opplysningene som Angrerettloven §8 første ledd bokstav h, i og j, jf. annet ledd:


Angrerett

Du har rett til å gå fra denne avtalen innen 14 dager uten å oppgi noen grunn for dette. Angrefristen utløper 14 dager etter inngåelsen av avtalen.

For å bruke angreretten må du underrette oss på en utvetydig måte om din beslutning om å gå fra avtalen (f.eks. i et brev sendt med post eller epost).


Vår adresse er:

EFT Norge ANS,

Østmoveien 38.

3510 Hønefoss

post@eft.no


Du kan benytte angreskjemaet som kan lastes ned her, men det er ikke obligatorisk.

For å overholde angrefristen er det tilstrekkelig at du sender meldingen om at du vil bruke angreretten før angrefristen utløper.


Virkningene av at angreretten brukes

Dersom du går fra denne avtalen, skal vi tilbakebetale alle betalinger vi har mottatt fra deg, herunder leveringsomkostnadene (med unntak av tilleggskostnader som følge av at du har valgt en annen type levering enn den billigste typen standardlevering som vi tilbyr), uten unødig opphold og i alle tilfeller senest 14 dager etter den dag vi mottar melding om din beslutning om å gå fra denne avtalen.

Vi foretar tilbakebetalingen med samme betalingsmiddel som du benyttet ved den opprinnelige transaksjonen, med mindre du uttrykkelig har avtalt noe annet med oss.

I alle tilfeller vil du ikke bli pålagt noe gebyr som følge av tilbakebetalingen.

Dersom du har anmodet om at utførelsen av tjenestene (herunder levering av vann/gass/elektrisitet/fjernvarme) skal påbegynnes før angrefristen utløper, skal du betale oss et beløp som står i forhold til det som er utført eller levert fram til du underrettet oss om at du ønsket å gå fra avtalen, sammenlignet med full oppfyllelse av avtalen.


Eventuell avbestilling senere enn 14 dager etter påmelding

Ved avbestilling før kursstart, må 10 prosent av kursavgiften betales.

 


Om  du velger å  avbryte kurs eller  uforutsatte forhold gjør at du ikke kan delta på  planlagt kurs

Om en deltaker velger å avbryte påbegynte kurs i løpet av høstsemesteret, vil halve kursavgiften bli refundert. Skjer avbrytelsen etter det, må hele kursavgiften betales.

Om en har valgt å dele opp kursavgiften, må  avdragene betales slik at halve, evt. hele kursavgiften betales, avhengig av når en velger å avbryte kurset.     


Om det inntreffer uforutsette forhold som gjør at en deltaker ikke kan delta på planlagt kurs, kan kursdeltaker be om å bli flyttet over til annet tilsvarende kurs annet sted/tid uten ekstra omkostninger for kursdeltakeren.


 

Andre forhold

Hvis kurs må avlyses på grunn av for få påmeldte innen påmeldingsfristens utløp, vil alle innbetalinger bli refundert.

Hvis kurs etter påmeldingsfristens utløp må avlyses eller avbrytes på grunn av alvorlige hendelser som står utenfor EFT Norge sin kontroll (force majeure, herunder også alvorlig sykdom), vil ikke refusjon av innbetalinger kunne påregnes.


Oppdatert januar 2018.

EFT Norge


 

 
EFT Norge © 2014

All kopiering fra denne hjemmesiden er forbudt uten spesiell tillatelse.